Monday, March 25, 2013

Pendirian Imam al-Asy'ari Masalah Istiwa'


Pendirian Imam al-Asy'ari Masalah Istiwa'

Dengan nama Allah Tuhan Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang. Segala pujian ke atas Junjungan Mulia Rasulullah SAW yang menjadi panutan (uswatun hasanah) bagi kita umatnya.

Dalam tulisan kali ini, saya suka untuk membawakan tentang ungkapan Imam Abu al-Hasan al-Asy’ari tentang permasalahan istiwa’.

Allah SWT telah berfirman dalam al-Quran:

الرحمن على العرش استوى

Ertinya:
“Allah Yang Maha Pemurah, beristiwa’ di atas Arasy.” (Thaha: 5)

Kata Imam al-Asy’ari dalam kitabnya al-Ibanah ‘an Usul al-Diyanah:

إن قال قائل : ما تقولون في الاستواء ؟ قيل له: نقول: إن الله عز و جل يستوي على عرشه استواء يليق به من غير طول استقرار

“Jika seseorang bertanya, bagaimana pendapat kamu tentang istiwa’? Maka katakanlah kepadanya, sesungguhnya Allah SWT beristiwa’ di atas ‘Arasy-Nya sesuai dengan kemuliaan-Nya dengan  tanpa menetap.”

Sebenarnya ucapan ini tidak bertujuan untuk menetapkan arah atau tempat bagi Allah SWT. Tetapi, soalan yang dikemukakan oleh seseorang kepada Imam al-Asy’ari itu, sekadar ingin mengetahui tentang pendirian Imam al-Asy’ari, sama ada beliau bersikap tafwidh (tidak mentakwil atau mentafsir) atau mengambil jalan takwil.

Maka, daripada ucapan Imam al-Asy’ari yang telah dinukilkan di atas, difahami daripadanya bahawa beliau tidak mengambil jalan takwil terhadap ayat tersebut. Beliau memilih untuk bersikap tafwidh, iaitu tidak mentakwilnya. Ini kerana para ulama dalam kalangan Ahli Sunnah berpendapat bahawa ayat tersebut adalah termasuk ayat mutasyabihat, yakni ayat yang tidak diketahui makna yang sebenarnya melainkan Allah SWT.

Dengan sebab itu jugalah, pada awal tulisan beliau telah menjelaskan tentang perkara istiwa’ ini:

وأن الله تعالى استوى على العرش على الوجه الذي قاله وبالمعنى الذي أراده استواء منزها عن الممارسة والاستقرار والتمكن والحلول والانتقال لا يحمله العرش بل العرش وحملته محمولون بلطف قدرته ومقهورون في قبضته .

Ertinya:
“Allah beristiwa’ di atas ‘Arasy adalah seperti yang telah Dia firmankan dan dengan makna yang dikehendaki-Nya. Allah beristiwa’ dengan tanpa memerlukan latihan, tanpa menempati tempat, tanpa menurun dan berpindah tempat. Allah tidak dipikul oleh ‘Arasy, bahkan ‘Arasy dan malaikat yang memikul ‘Arasylah yang dipikul dengan rahmat dan kekuasaan-Nya. Mereka tunduk di bawah kekuasaan-Nya.

Ungkapan beliau “tanpa menempati tempat” dan “tanpa menurun” menunjukkan bahawa Allah tidak bertempat dan berarah seperti makhluk. Dan beliau memilih untuk bersikap tafwidh tanpa mentakwil ayat Istiwa’. Sesungguhnya bersikap tafwidh (tidak banyak bicara tentang ayat mutasyabihat) adalah sikap para salafussoleh.

Kesimpulannya, tidak benar jika dikatakan bahawa Imam al-Asy’ari cenderung kepada fahaman Allah bertempat di atas ‘Arasy. Oleh yang demikian, pendirian Imam al-Asy’ari dalam masalah istiwa’ ialah beliau bersikap tafwidh dan tidak mentakwil, apatah lagi menetapkan bahawa ‘Arasy adalah tempat bagi Allah SWT.

Wallahu a’lam bis shawab. 

2 comments: