Thursday, September 1, 2011

Tertib Tarikh Lahir dan Wafat Ulama Hadis

Tertib Tarikh Lahir Ulama Hadis:
 1. 51 H Al-Zuhri.
 2. 83 H Syu’bah.
 3. 93 H Malik.
 4. 97 H Sufyan al-Tsauri.
 5. 107 H Sufyan ‘Uyainah.
 6. 118 Ibn al-Mubarak.
 7. 126 H Abd Razzaq.
 8. 150 H Al-Syafi’i.
 9. 159 H Ibn Abi Syaibah.
 10. 164 H Ahmad bin Hanbal.
 11. 181 H Al-Darimi.
 12. 194 H Bukhari.
 13. 202 H Abu Daud.
 14. 204 H Muslim.
 15. 209 H Ibn Majah.
 16. 209 H Tirmizi.
 17. 215 H Nasa’i.
 18. 223 H Ibn Khuzaimah.
 19. 231 H Abu Awanah.
 20. 260 H Al-Tabrani.
 21. 270 H Ibn Hibban
 22. 306 H Al-Daruqutni.
 23. 321 H Al-Hakim.
 24. 554 H Ibn al-Atsir.
 25. 735 H Al-Haitsami.
 26. 773 H Ibn Hajar al-Asqalani.
 27. 849 H Al-Suyuti.

Tertib Tarikh Wafat Ulama Hadis:
 1. Alqamah 62 H.
 2. Muhammad al-Hanafiyah 80 H.
 3. Said bin al-Musayyab 90 H.
 4. Ubaidullah b. Abdillah b. Utbah b. Mas’ud 94 H.
 5. Said bin Jubair 95 H.
 6. Urwah bin Zubair 99 H.
 7. Amir al-Sya’bi 104 H.
 8. Ikrimah 105 H.
 9. Salim b. Abdullah b. Umar 106 H.
 10. Hasan al-Basri 110 H.
 11. Ibn Sirin 110 H.
 12. Qatadah bin Duamah. 117 H.
 13. Ibn Syihab al-Zuhri 125 H.
 14. Al-Sakhtiyani 131 H.
 15.  Al-A’masy 148 H.
 16. Abu Hanifah 150 H.
 17. Al-Auza’i 157 H.
 18. Al-Khalil bin Ahmad 160 H.
 19. Syu’bah bin al-Hajjaj 160 H.
 20. Sufyan al-Tsauri 161 H.
 21. Hammad bin Salamah 167 H.
 22. Al-Laits 175 H.
 23. Malik 179 H.
 24. Ibn al-Mubarak 181 H.
 25. Yahya al-Qaththan 189 H.
 26. Ibrahim al-Nakha’i 195 H.
 27. Sufyan bin ‘Uyainah 197 H.
 28. Waki’ al-Jarrah 197 H.
 29. Abdul Rahman bin Mahdi 198 H.
 30.  Al-Syafi’i 204 H.
 31. Abu Daud al-Thayalisi 204 H.
 32. Abd Razzaq 211 H.
 33. Abu Ubaid al-Qasim 220 H.
 34. Ibn Sa’ad 230 H.
 35. Yahya bin Main 233 H.
 36. Ali bin al-Madini 234 H.
 37.  Ibn Abi Syaibah 235 H.
 38. Ibn Qutaybah 236 H.
 39. Ishaq bin Rahawaih 238 H.
 40.  Ahmad bin Hanbal 241 H.
 41. Al-Syaukani 250 H.
 42.  Al-Darimi 255 H.
 43. Bukhari 256 H.
 44. Muslim 261 H.
 45. Al-‘Ajili 261 H.
 46.  Abu Zur’ah 264 H.
 47. Al-Muzani 264 H.
 48. Ibn Majah 273 H.
 49. Abu Daud 275 H.
 50.  Abu Hatim 277 H.
 51. Tirmizi 279 H.
 52. Al-Bazzar 292 H.
 53. Nasa’i 303 H.
 54. Abu Ya’la 307 H.
 55. Ibn Jarir al-Tabari 310 H.
 56. Al-Dulabi 310 H.
 57.  Ibn Khuzaimah 311 H.
 58.  Abu Awanah 316 H.
 59. Ibn al-Mundzir 319 H.
 60.  Al-Uqaili 322 H.
 61. Ibn Abi Hatim 327 H.
 62. Ibn al-Sakan 353 H.
 63.  Ibn Hibban 354 H.
 64.  Al-Tabrani 360 H.
 65. Al-Ramahurmuzi 360 H.
 66.  Ibn Adi 365 H.
 67. Al-Daruqutni 385 H.
 68. Al-Kalabadzi 398 H.
 69.  Al-Hakim 405 H.
 70. Al-Lalika’i 416 H.
 71. Ibn Hazm 456 H.
 72. Al-Baihaqi 458 H.
 73. Al-Khatib al-Baghdadi 463 H.
 74. Ibn Abdil Bar 463 H.
 75. Sulaiman al-Baji 474 H.
 76. Ibn al-Arabi 543 H.
 77. Ibn Asakir 571 H.
 78. Ibnul Jauzi 597 H.
 79. Abdul Ghani al-Maqdisi 600 H.
 80. Ibn al-Atsir 606 H.
 81. Ibn Qudamah al-Maqdisi 620 H.
 82.  Ibn al-Shalah 643 H.
 83. Al-Mundziri 656 H.
 84. Yahya b. Syaraf al-Nawawi 676 H.
 85. Ibn Daqieq al-Eid 702 H.
 86. Ibn Taimiyah 728 H.
 87. Al-Mizzi 742 H.
 88. Ibn Abd al-Hadi 744 H.
 89. Al-Dzahabi 748 H.
 90. Ibnul Qayyim 751 H.
 91. Ibn Katsir 774 H.
 92. Al-Syatibi 790 H.
 93. Ibn Rajab 795 H.
 94. Al-Iraqi 806 H.
 95. Al-Haitsami 807 H.
 96. Ibn al-‘Ajami al-Halabi 841 H.
 97.  Ibn Hajar al-Asqalani 852 H.
 98. Al-Sakhawi 902 H.
 99.  Al-Suyuti 911 H.
 100.  Al-Qasthallani 923 H.
 101.  Al-Shan’ani 1182 H.
 102.  Yusuf al-Kandahlawi 1383 H.

3 comments:

 1. sangat bermanfaat dalam mempelajari ilmu rijal

  ReplyDelete 2. https://drive.google.com/file/d/0B6ut4qmVOTGWMkJvbFpZejBQZWM/view?usp=drivesdk


  Salam


  Kepada:

   

  Redaksi, rektor dan para akademik


  Per: Beberapa Hadis Sahih Bukhari dan Muslim yang Disembunyikan


  Bagi tujuan kajian dan renungan. Diambil dari: almawaddah. info

  Selamat hari raya, maaf zahir dan batin. 


  Daripada Pencinta Islam rahmatan lil Alamin wa afwan


  ReplyDelete