Tuesday, May 3, 2011

Siapa Ulama?

    Dengan nama Allah Tuhan yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang. Segala pujian bagi-Mu wahai Tuhan Pemberi Rezeki dan Pemberi Nikmat kepada sekalian makhluk. Kepada-Mu jua tempat kami kembali.

   Perkataan “Ulama” memang sering kita dengari. Namun, masih ada orang yang biasa mendengar perkataan “Ulama” tanpa mengetahui apa maksudnya dan apakah pula ciri-ciri sebenar Ulama. Hal inilah mendorong saya untuk menjelaskan secara ringkas tentang Ulama pada penulisan kali ini.

  Ulama merupakan jamak dari perkataan “Alim” iaitu orang yang mengetahui atau orang yang berilmu pengetahuan. Dari segi istilah, sering merujuk kepada mana-mana orang yang memiliki keluasan ilmu pengetahuan dalam hal ehwal agama, dan menjadi rujukan penting bagi masyarakat sekeliling. Pengertian sebegini tidak lari dengan pengertian yang telah digariskan oleh Kamus Dewan Edisi Keempat iaitu ulama ialah orang yang ahli atau pakar dalam pengetahuan agama Islam.

   Mengapa sebahagian dalam kalangan kita menyebut “Ulama” walau hanya kepada seorang, tidak dengan sebutan “Alim”? Ini semata-mata Takzim yakni memuliakan orang yang berilmu pengetahuan, seolah-olah keilmuwan seorang alim itu seperti keilmuwan beberapa orang alim lainnya.   Ulama mempunyai ciri-ciri tertentu sampai kehadirannya menunjukkan kepada kita bahawa dia seorang yang pakar dalam pengetahuan agama Islam. Terlalu banyak ciri-ciri Ulama. Antara yang sempat saya sebutkan di sini ialah:

 1. Niat yang murni dan ikhlas semata-mata mengharapkan keredaan Allah SWT.

Rasulullah SAW telah bersabda: “Setiap amalan dikira berdasarkan niat, dan setiap orang akan mendapat atas apa yang diniatkannya.” (Riwayat Al-Bukhari dan Muslim)

 1. Sangat takut kepada Allah SWT.

Firman Allah SWT (Ertinya):
Sesungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah SWT ialah Ulama.”  
(Surah Fathir: 28)


 1. Menunjukkan komitmen terhadap Sunnah dan menjauhi Bid’ah.

Rasulullah SAW bersabda: “…(Ertinya) Ikutilah sunnahku dan sunnah para Khulafa’ al-Rasyidin yang mendapat petunjuk. Gigitlah ia dengan gigi geraham (dengan teguh). Berjaga-jagalah kamu terhadap perkara baru (Muhdats / Bid’ah)! Ini kerana setiap Bid’ah adalah sesat.” (Riwayat Abu Daud dan Al-Tirmidzi)

 1. Berakhlak mulia.

Rasulullah SAW bersabda: “Bertakwalah kamu kepada Allah di mana pun kamu berada. Dan ikutilah kejahatan dengan kebaikan, nescaya kebaikan itu akan melenyapkannya. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang terpuji.” (Riwayat Al-Tirmidzi)

 1. Dimuliakan oleh Allah SWT di sisi sekalian manusia.

Firman Allah SWT (Ertinya):
“…Allah mengangkat darjat orang yang beriman dan berilmu pengetahuan dengan beberapa darjat…”
(Al-Mujadilah: 11)

 1. Berpegang kepada Al-Qur’an.

Firman Allah SWT (Ertinya):
“Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu.” 
(Surah al-Nisa’: 105)

Rasulullah SAW bersabda: “Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Al-Qur’an dan mengajarkannya.” (Riwayat Al-Bukhari)

 1. Berpegang kepada Al-Sunnah.

Firman Allah SWT (Ertinya): 
“Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah.”
(Surah Al-Hasyr: 7)

 1. Berpegang kepada Ijmak.

Firman Allah SWT (Ertinya):
“Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang BUKAN JALAN ORANG-ORANG MUKMIN, Kami biarkan ia terus dalam kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahanam, dan Jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali.”
 (Surah Al-Nisa’: 115)

 1. Berpegang kepada Qiyas atau Ijtihad jika tiada dalil daripada Al-Qur’an, Al-Sunnah dan Ijmak. 

Firman Allah SWT (Ertinya):
“Maka ambillah (kejadian itu) sebagai pengajaran.”
(Surah Al-Hasyr: 2)

Imam Al-Syafi’i berkata di dalam kitabnya Al-Risalah: Bila terjadi perselisihan tentang sesuatu perkara setelah Rasulullah s.a.w. wafat, maka hendaklah dikembalikan kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah, yakni Al-Qur’an atau setelah itu kepada apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah s.a.w. yakni as-Sunnah. Apabila tidak ada yang sesuai, maka persoalan itu diselesaikan dengan jalan Qiyas.”  

 1. Pengetahuan yang mendalam terhadap bidang diceburinya.  

Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa yang dikehendaki oleh Allah SWT kebaikan maka diberikan pengetahuan yang mendalam dalam agama (Islam).” (Riwayat Al-Bukhari dan Muslim)

 1. Mengetahui perkara yang telah disepakati (Ijmak) dan perkara yang diperselisihkan (Ikhtilaf).

Firman Allah SWT (Ertinya): “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan Rasul serta Ulil Amri dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Surah Al-Nisa’: 59)

Menurut Dr. Abd Wahhab Khallaf, ayat ini menunjukkan tentang perkara yang telah disepakati (Ijmak) dan perkara yang diperselisihkan (Qiyas/ Ijtihad). Sila lihat ulasan beliau berkaitan dengan ayat ini di dalam kitabnya ‘Ilm Usul al-Fiqh.

 1. Mengetahui sebab-sebab perselisihan ijtihad atau fatwa atau pendapat ulama.

Imam Jalaluddin Al-Suyuti menceritakan di dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulum al-Qur’an: “Dan sejak dahulu saya memahami perbezaan daripada Ibnu Abbas dan lainnya pada tafsir dari ayat أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ apakah maknanya adalah jimak atau persentuhan dengan tangan? Tafsiran yang pertama adalah berdasarkan bacaan (qiraah) لَامَسْتُم dan tafsiran yang kedua adalah berdasarkan bacaan (qiraah) لَمَسْتُم.

 1. Menjadi rujukan masyarakat.

Firman Allah SWT (Ertinya): “Bertanyalah kepada mereka yang berilmu pengetahuan (ulama) jika kamu tidak mengetahui.” (Surah Al-Nahl: 43)


   Inilah di antara ciri-ciri ulama yang sempat saya muatkan pada penulisan kali ini. Dan disertakan juga dalil-dalil daripada Al-Qur’an dan Al-Sunnah ditambah dengan Kisah Ulama agar menjadi iktibar dan pedoman bersama. Semoga kita sentiasa berusaha menjadi orang yang berilmu pengetahuan dan merintis jalan para ulama. Insya Allah. Wassalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
  

No comments:

Post a Comment